Random Post

Monday, February 4, 2019
เสริมระบบรักษาความปลอดภัยด้วย Filemaker

5:00 PM

ปกติในหน่วยงานใหญ่ๆก็จะมีฝ่าย รปภ อยู่แล้ว ซึ่งบางที่ยังใช้งานวิธีการจดบันทึกการเข้าออกของแขกที่แวะเวียนเข้ามาที่หน่วยงานอยู่ ครั้นจะทำให้...

Read more »

บทความอื่นๆ