Monday, July 17, 2017

6:18 PM


ในบางครั้งเราจำเป็นที่จะต้องหาวันที่สุดท้ายของเดือน ซึ่งเราจะใช้การเปรียบเทียบว่า "คม" เท่ากับ 31 วัน ส่วน "ยน" เท่ากับ 30 ไม่ได้เสมอไป เพราะว่าเรามีกุมภาพันธ์ด้วย แถมทุก 4 ปี จะมี 29 วันอีกต่างหาก

ดังนั้นการหาวันที่สุดท้ายของเดือน จึงต้องใช้สูตรต่อไปนี้

LastDay (เป็น calculation, result  เป็ร date) = Date (Month (DateField) + 1, 0, Year (DateField))

DateField ก็คือ Filed Date ที่เราต้องการหาวันที่สุดท้ายของเดือนนั้นครับ

ใช้งานได้ดีเลยทีเดียว เอามาแปะไว้กันลืม เพราะได้ใช้บ่อย

บทความอื่นๆ