Sunday, May 29, 2016

1:50 AM


การคำนวณจำนวนวันของเดือนที่ต้องการโดยการใช้ Filemaker นั้น สามารถที่จะคำนวณได้ โดยการใช้สูตรต่อไปนี้

Day( Date( Month ( Get ( CurrentDate ) ) + 1; 0; Year ( Get ( CurrentDate ) ) ))

ซึ่งสูตรนี้จะเป็นการคำนวณจำนวนวันของเดือนปัจจุบัน ส่วนถ้าต้องการคำนวณจำนวนวันของเดือนและปีที่ต้องการ ก็ให้แทนที่ด้วยเดือนและปีเข้าไปเลย เช่น

ต้องการทราบจำนวนวันของเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2016 ก็จะได้

Day( Date( 2) + 1; 0; 2016 ) ))

จะได้ออกมา 29 วัน

ก็มีเท่านี้และ แปะกันลืม

บทความอื่นๆ