Monday, May 18, 2015

12:06 AM

Self ใช้ในการเรียกตรวจสอบข้อมูลของตัวเอง จากตัวอย่างด้านล่าง

If ( IsEmpty ( Self & Last & Company )  ; "New Contact" ; Self )

แปลความได้ว่า

ถ้า field ที่กำลังทดสอบ และ field last และ field company ว่าง ให้ทำการใส่ค่า New Contact แต่ถ้าไม่ใช่ ก็ให้เอาข้อมูลที่ใส่เข้ามาแสดงแทน

กันลืม

บทความอื่นๆ