Random Post

Wednesday, July 31, 2013
การส่ง Mail จาก FileMaker Pro

7:34 PM

ท่านทราบกันหรือไม่ว่าเราก็สามารถทำการส่ง Mail จากโปรแกรม FileMaker ได้ด้วยนะ แต่วัตถุประสงค์ของการใช้งาน Function ในการส่ง Mail ของ FileMake...

Read more »

บทความอื่นๆ